Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Disclaimer

Deze website is eigendom van VVW Nieuwpoort vzw.

Contactgegevens:
VVW Nieuwpoort vzw
Watersportlaan 11
8620 Nieuwpoort

Adres maatschappelijk zetel:
VVW Nieuwpoort vzw
Watersportlaan  11
8620 Nieuwpoort

Telefoon: 058.23.52.32
E-mail: info@vynieuwpoort.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0431.735.122

De toezichthoudende autoriteit: (wanneer uw activiteit aan een vergunningsstelsel is onderworpen)

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan VVW Nieuwpoort vzw of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

VVW Nieuwpoort vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal VVW Nieuwpoort vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

VVW Nieuwpoort vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. VVW Nieuwpoort vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

VVW Nieuwpoort vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

VVW Nieuwpoort vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement [Naam arondissement] bevoegd.

Privacybeleid

VVW Nieuwpoort vzw hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, …). De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot VVW Nieuwpoort vzw, Watersportlaan 11, 8620 Nieuwpoort of via info@vynieuwpoort.be . Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden aan wie).

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan VVW Nieuwpoort vzw, Watersportlaan 11, 8620 Nieuwpoort of via info@vynieuwpoort.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

VVW Nieuwpoort vzw kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Algemene voorwaarden

VVW Nieuwpoort garandeert dat alle gegevens van persoonlijke aard volstrekt vertrouwelijk worden behandeld en alleen gebruikt worden om u een optimale dienstverlening te bieden. Zoals wettelijk voorgeschreven geeft VVW Nieuwpoort een recht van inzagen en verbetering aan iedereen van wie zij persoonlijke gegevens verzamelt.

U kan dit recht uitoefenen door u te wenden tot het secretariaat van VVW Nieuwpoort

  1. Het lidmaatschap waarborgt bepaalde vormen van gastvrijheid bij andere VVW Clubs
  2. Het lidmaatschap wordt de eerste maal beperkt tot één jaar. Het bestuur behoudt zich het recht voor, indien nodig om bepaalde redenen die ze niet verplicht is bekend te maken, het lidmaatschap te weigeren of niet te vernieuwen.
  3. De onderscheiden bijdragen van ligplaats of berging met gebruik van de inrichtingen en of hulpmiddelen zijn afhankelijk van de boot. Er worden jaarlijks door het bestuur bepaald.
  4. Laattijdige betaling van deze bijdragen kan aanleiding geven tot bijslagen. Niet betaling tot uitsluiting.
  5. De vereniging heeft een pandrecht op alle vaartuigen voor de betaling van de bijdragen, evenals voor alle andere aan de vereniging verschuldigde gelden.
  6. De leden ontslaan de vereniging van elke aansprakelijkheid wegens schade, verdwijning of ongevallen aan henzelf of aan de goederen onder hun beheer en verklaren zich akkoord met het reglement van inwendige orde. Daarentegen zijn de leden aansprakelijk voor elke schade veroorzaakt door henzelf of door de goederen onder hun beheer.
  7. Het afsluiten van een verzekeringspolis voor schade aan derden is verplicht.
  8. Uitsluitend de gezinsleden, die voorkomen op het ledenbestand op het Algemeen Secretariaat zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen, hen overkomen tijdens de beoefening van de watersport.
  9. VVW Nieuwpoort verbindt zich ertoe de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer na te leven (wet van 8 december 1992)
  10. De leden dienen het reglement van inwendige orde van VVW Nieuwpoort te respecteren,wat steeds ter inzage ligt op het secretariaat of kan geraadpleegd worden op www.vynieuwpoort.be