To improve the user experience on this site we use cookies. I agree I disagree

Reglement

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

De Vlaamse Vereniging voor Watersport-Nieuwpoort vzw, verder genoemd VVW-Nieuwpoort, is een watersportvereniging en een geïntegreerde club van de door de Vlaamse Gemeenschap , Sport Vlaanderen ,  erkende federatie VYF-VVW.


Dit reglement van inwendige orde kan ten alle tijde aangepast worden, het meest recente en dus geldige  is steeds ter inzage op het secretariaat . Wijzigingen zullen op voorhand aangekondigd worden.
VVW-Nieuwpoort is a-politiek en Vlaams en streeft naar een verdere verspreiding en democratisering van de watersport in zijn totaliteit.


Het management:
Algemeen Directeur: Steven Desloovere CMM
Secretariaat: Eric Van Audenrode, Dirk Keters, Jens Van Vlierberge, Maarten Desloovere
Havenmeesters: zie boven

1. LEDEN


1.1 Door het toetreden tot VVW-Nieuwpoort erkent het lid kennis genomen te hebben van de tarieven, het reglement van inwendige orde, van de rechten en de verplichtingen van de leden daarin voorzien en ermee in te stemmen.

1.2 Men kan slechts lid worden van VVW-Nieuwpoort door het ondertekenen van het aanvraagformulier. Het lidmaatschap wordt pas effectief na aanvaarding van de kandidatuur door het dagelijks bestuur , dit wordt bevestigd door het toesturen van de rekening en betaling van het lidmaatschap.

1.3 Met het ondertekenen van het aanvraagformulier onderschrijft het kandidaat-lid het reglement van inwendige orde en haar uitbreidingen, die te allen tijde beschikbaar zijn op het secretariaat en op de website www.vynieuwpoort.be. De Nederlandstalige  versie is bepalend.

1.4 De kandidatuur als lid kan aanvaard worden wanneer aan alle wettelijke en statutaire vereisten is voldaan.

a) EIke kandidaat hoofdlid-booteigenaar zal, in de mate dat de wet- en/of dekreetgever daarin zal voorzien, en/of voorziet, dienen te laten blijken dat hij aan de wettelijke vereisten (brevetten, registratie, vlaggenbrief, enz…) voldoet om het bevel over een zeil- of motorjacht te voeren. Deze verplichting blijft bestaan, en de noodzakelijke bescheiden zullen dienen voorgelegd te worden, indien het lid eigenaar en/of schipper wordt van een ander vaartuig waarvoor andere wettelijke vereisten gelden.
b) Elke kandidaat lid-booteigenaar dient te laten blijken dat zijn vaartuig geldig verzekerd is voor burgerlijke aansprakelijkheid (schade aan derden) en ongevallen aan boord, met schade en/of letsels aan de opvarenden. Het bewijs van deze verzekering dient spontaan elk jaar bij het indienen van de heraanvraag van de ligplaats voorgelegd te worden.

1.5 Ingeval van mede-eigendom van een vaartuig, zal t.o.v. VVW-Nieuwpoort één eigenaar als hoofdverantwoordelijke optreden. Deze betaalt de lid- en/of liggelden en andere kosten in verband met de boot. De andere eigenaars moeten hoofdlid worden.

1.6 De leden zullen zich waardig gedragen en zij staan in voor de orde en netheid op de steigers en de terreinen.

1.7 Een lid is aansprakelijk voor zijn genodigden. Genodigden die meerdere keren per seizoen komen moeten lid worden van de vereniging.

1.8 Ieder lid is genoopt de VVW-Nieuwpoort clubvlag op zijn vaartuig te voeren .

1.9 Elk jacht in de haven staat onder bevel van de eigenaar of van een vast aangesteld persoon die tevens hoofdlid is van de club. Alleen leden mogen op hun boot verblijven.

1.10 Het lid gaat akkoord dat de ligplaatsen of staanplaatsen zomer en de kosten daarvoor gelden van 01/04 t.e.m. 31/10 van elk jaar en de kosten van de ligplaatsen of staanplaatsen winter gelden van 1/11 t.e.m. 31/03 van elk jaar .
Wie na deze periodes nog op de respectievelijke plaatsen vertoeft wordt beschouwd als tijdelijk lid en aldus dan ook aangerekend.

 

2. LIGPLAATSEN


2.1 Het komt alleen VVW-Nieuwpoort toe, ingevolge afspraken en overeenkomsten met de administratieve overheid, om de individuele ligplaatsen toe te kennen. De leden dienen zich daaromtrent dan ook integraal en onmiddellijk te schikken naar de richtlijnen van het Bestuur en de  aangestelde van de club..
Ingevolge de overeenkomst met de Vlaamse Gemeenschap kan VVW-Nieuwpoort vzw, als sportvereniging, enkel ligplaatsen toekennen aan varende schepen. Een boot die niet vaart en/of enkel zou dienen als overnachtingaccommodatie, hoort niet thuis in onze jachthaven.

2.2 De ligplaatsen worden jaarlijks toegekend, een lid kan slechts een ligplaats toegewezen krijgen na jaarlijks invullen van het heraanvraagformulier en het nakomen van zijn financièle verplichtingen, beide binnen de gestelde termijnen.

2.3 Ligplaatsen, staanplaatsen, lid- en liggelden kunnen niet overgedragen of verkocht worden. De verkoper van de boot met een ligplaats of staanplaats brengt de kandidaat-koper hiervan op de hoogte.
Het secretariaat wordt bij de verkoop van de boot schriftelijk verwittigd.

2.4 Terugbetaling van liggelden en gereserveerde ligplaatsen of staanplaatsen kan niet in overweging genomen worden. Gereserveerde ligplaatsen die niet ingenomen zijn kunnen tijdelijk door het bestuur aan andere leden en of bezoekers toegewezen worden.

2.5 Wanneer de omstandigheden het vereisen, kunnen in opdracht van het clubbestuur, de havenmeester of openbare diensten, schepen verlegd of verplaatst worden, op kosten en risico voor de booteigenaar.

2.6 Voor nieuwe vaste ligplaatsen hebben zij, die nog geen vaste plaats hebben in de haven, voorrang op zij die reeds 1 of meerdere vaste plaatsen hebben.

 

3. GEDRAG IN DE HAVEN

3.1 Schepen dienen afgemeerd op de door het bestuur of de havenmeester aangeduide plaats en volgens goed zeemanschap. Gebeurlijke schade zal aan de eigenaar verhaald worden.

3.2 Leden die hun boot in de winter in de haven laten, verbinden zich ertoe hun boot te verplaatsen tijdens de jaarlijkse baggerwerken en dit bij de eerste oproep. Indien dit niet gebeurt, wordt de boot op kosten en risico van de eigenaar verplaatst.

3.3 Het water op de steigers is in de eerste plaats drinkwater. Het overvloedig gebruik ervan (afspoelen van boten) moet, in periode van waterschaarste (hoogseizoen), vermeden worden.

3.4 Het is aan de booteigenaar om de havenmeester of iemand van het secretariaat uit te nodigen voor het opnemen van de electriciteitsmeterstand voor en na elk seizoen . Indien de booteigenaar hieraan verzaakt dan heeft hij/zij geen verhaal tegen de aangerekende meterstand. Elke aansluiting van de elektriciteit moet op voorhand geregeld worden met de havenmeester of het secretariaat.

3.5 Om ecologische en veiligheidsredenen is het verboden om brandstof te vullen op een andere plaats dan aan het milieuponton/tankstation. Het is verboden om de motor van aangemeerde vaartuigen voortdurend te laten draaien.

3.6 Het is niet toegelaten om open vuur te maken op de boten, steigers en dijken.

3.7 De steigers moeten ten alle tijde toegankelijk zijn, bijgevolg mag er niets op de steigers zelf gelegd worden en moeten de toegangen volledig vrij blijven.

3.8 Het is verboden om werken uit te voeren op de steigers die de steigers kunnen vervuilen of beschadigen zoals, lassen, branden, vernissen, enz…

3.9 Ten alle tijde moet lawaaihinder vermeden worden. Tussen 22.00u en 08.00u dient de rust van iedereen gerespecteerd te worden. Bij klacht over ongeoorloofd lawaai kan een berisping en zelfs ontslag het gevolg zijn.

3.10 Ieder lid moet zich aan de wettelijke snelheidsbeperkingen houden en dient ten alle tijde het maken van golven in de jachthaven te vermijden.

3.11 Huishoudelijk afval , enkel afkomstig van de boten, dient op één van de twee milieuparken , in afgesloten zakken in de perscontainers gedeponeerd te worden. Glas en papier dienen gestort te worden in de daar voorziene containers. Olie kan enkel geledigd worden in de daarvoor voorziene vaten op het botenparkeerterrein aan de lJzer , batterijen dienen in de daartoe bestemde containers geplaatst worden. Een lid heeft geen enkel recht om ander afval te storten in de afvalvoorzieningen van de vereniging.

3.12 Elk dier moet aan de leiband gehouden warden. Uitwerpselen worden door de eigenaar onmiddellijk verwijderd.
Dieren die last veroorzaken of niet aan deze voorwaarden voldoen zullen geweigerd worden op de haven. Bij niet-naleving kan de eigenaar  ontslagen worden.

3.13 Het voeren van reclame in en rond de haven is niet toegelaten, tenzij bij bepaalde vooraf  aangekondigde manifestaties aan en mits schriftelijke toelating van  het management .

3.14 Vissen in de haven is verboden.

3.15 Zandstralen van schepen is op het ganse jachthavengebied, ook op de terreinen, verboden.

3.16 Fietsen mogen enkel gestald worden in de daarvoor voorziene stalplaatsen. Van mei tot en met september worden er fietsen ter beschikking gesteld.

3.17 Boten die gebruik maken van de VVW-steigers dienen degelijk onderhouden en rein te zijn.

3.18 Gevangen vis mag niet in het jachthavengebied gekuist worden.

3.19 Indien het management ,  om gelijk welke reden, materiaal van leden moet laten verplaatsen in het jachthavengebied, zal dat door die leden  vergoed moeten worden.

3.20 Er is een volledige sanitaire installatie ter beschikking van de gebruikers van de VVW-jachthaven die in orde zijn met deze reglementering.

 

4. BOOTWAGEN – BOOTSTOEL – TRAILERS – TERREIN

4.1 VVW-Nieuwpoort beschikt over installaties voor het uithalen en terug te water laten van vaartuigen. Zij stelt tevens terreinen en stoelen ter beschikking van de leden voor berging van boten. De tarieven voor het gebruik van deze faciliteiten worden jaarlijks vastgesteld en zijn verkrijgbaar op het secretariaat. De booteigenaar dient een afspraak te maken op het secretariaat indien hij/zij een boothandeling wil laten uitvoeren. Indien een afspraak voor een boothandeling niet wordt nageleefd en niet werd geannuleerd door de booteigenaar, minstens 12 u voor de handeling, zal een kost aangerekend worden . Deze kost voor die annulatie zal de helft bedragen van de normale gevraagde handeling.

4.2 De bergingsterreinen zijn afgesloten en enkel toegankelijk mits een lidkaart die verkrijgbaar is op het secretariaat.

4.3 Er bestaat een speciaal tarief voor dienstverlening in de haven en op het terrein. Het is verkrijgbaar op het secretariaat .

4.4 Schade of bevuiling van bootstoelen en bootwagens omwille van schilder- en andere werken, dienen vergoed te worden door de booteigenaar.

4.5 Indien men een eigen bootstoel wenst te gebruiken moet men die eerst door onze diensten laten goedkeuren, zonder dat deze goedkeuring enige erkenning of verantwoordelijkheid in hoofde van VVW-Nieuwpoort kan inhouden.

4.6 Voor bootwagens, bootstoelen, trailers, enz… die op onze terreinen staan, dient een vergoeding betaald te worden.

4.7 Verwaarloosde en niet geïdentificeerde objecten zullen van onze terreinen verwijderd worden. De boten die gestald worden op de terreinen van VVW-Nieuwpoort vzw zullen geen gasflessen of andere ontplofbare zaken aan boord hebben.


4.8.De eigenaar van een vaartuig dat  na een  ononderbroken stalling van twee  winterseizoenen en één zomerseizoen nog  op onze terreinen staat, zal jaarlijks een extra staangeld genaamd “langdurige stalling ” dienen te betalen .


5. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN

5.1 VVW-Nieuwpoort vzw  is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, schade of diefstallen. Elk lid tekent, door het indienen van zijn kandidatuur als lid en van zijn heraanvraag ligplaats , afstand van verhaal voor welk danige schade dan ook ten opzichte van VVW-Nieuwpoort vzw en stelt zijn verzekeraar hiervan op de hoogte. Deze vrijwaring geldt zowel voor de ligplaatsen in de haven, staanplaatsen voor mobilehomes op de terreinen, de clubinstallaties op het land (clubhuis, speeltuin, sanitair en eventuele tijdelijke installaties zoals feesttenten), het gebruik van bootstoelen, het in- en uithalen van de boten als het gebruik der terreinen voor stalling van boten en/of ander materiaal.

5.2 Met betrekking tot de terreinen, de bootstoelen en bootwagens, is VVW-Nieuwpoort niet te beschouwen als bewaarnemer van de gestalde of vervoerde boten, doch slechts als verhuurder van deze faciliteiten.
Elk lid dient verzekerd te zijn voor de schade die bij het gebruik van deze faciliteiten aan zijn boot of ander materiaal zou kunnen aangericht worden (cascoverzekering) en de eventuele vrijstelling blijft ook ter zijne laste.
De booteigenaar is verantwoordelijk voor elke persoon en zijn of haar daden , al dan niet bezoldigt, die aan zijn/haar boot werken laat uitvoeren . Het bewijs van deze verzekeringen dient voor elke behandeling met onze installaties voorgelegd te worden. Elk lid dient zelf, en op zijn eigen verantwoordelijkheid, te controleren of zijn boot wel degelijk gestald is en ontslaat daardoor VVW-Nieuwpoort van elke verantwoordelijkheid voor schade aan het eigen schip of dat van derden. Elke opmerking betreffende de berging (zowel stoel als manier van plaatsen van de boot) dient binnen de drie dagen vanaf de berging, schriftelijk te worden overgemaakt aan het bestuur. Indien er opmerkingen zijn over de manier van  het in- en uithalen van de boot dient het lid dit op voorhand en ten laatste bij de handeling zelf te melden. Bij gebrek aan opmerkingen binnen deze termijnen  wordt het lid geacht in te stemmen met de gebruikte stoel en de wijze van berging.

6. VARIA

6.1 Indien men de haven met zijn boot verlaat voor meer dan één dag, dient de booteigenaar de havenmeester in te lichten hoelang zijn boot niet in de haven zal zijn. Dit kan electronisch of via de  geijkte kaartjes .

6.2 Iedere booteigenaar is verplicht de correcte afmetingen te geven van zijn boot, dwz de lengte over alles en de breedte over alles. Wijzigingen hierin of van het adres of het gezin, dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan het secretariaat medegedeeld te worden.

6.3 Vlaggenbrieven en diverse andere administratieve formaliteiten kunnen via het secretariaat in orde gebracht worden

 

7. BETALINGEN

7.1 Door het enkele feit van het lidmaatschap, aanvaardt elk lid de tarieven door het bestuur vastgesteld voor de lid- en/of liggelden, verbruik water en elektriciteit, werkingskosten, gebruik van installaties van VVW-Nieuwpoort.
Tussenkomsten van het personeel voor het verplaatsen of verleggen van boten en welkdanige kosten die het bestuur zou menen te moeten aanrekenen om de goede werking van de vereniging te verzekeren.

7.2 Elk lid-booteigenaar is ertoe gehouden stipt de financiële- on/of fiscale verplichtingen na te komen die door de overheid op het bezit van een vaartuig en/of het gebruik van de haveninstallaties worden geheven.

7.3 Alle rekeningen uitgaande van de VVW-Nieuwpoort dienen stipt op de vervaldag betaald te worden. Elke rekening niet betaald op de vervaldag zal van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk weze, verhoogd worden met een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 15% met een minimum van EUR 125,00. Tevens zal elke niet op de vervaldag betaalde rekening van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk weze, een conventionele intrest opbrengen van 1% per maand vanaf de vervaldag tot de datum van effectieve en algemene betaling.

7.4.  Door ondertekening van het lidmaatschap geeft de booteigenaar ONDERHANDSE VOLMACHT aan de VVW-Nieuwpoort vzw om binnen een termijn van 2 maand, na verzenddatum van de formele ingebrekestelling, bij middel van aangetekend schrijven, ingevolge niet vereffening van een rekening(en) jegens VVW Nieuwpoort, het pleziervaartuig uit de jachthaven te nemen of uit de botenparking te zetten.
De booteigenaar geeft hierbij uitdrukkelijk ONDERHANDSE VOLMACHT tot hetzij het openbaar verkopen hetzij het uit de hand te verkopen van het pleziervaartuig tegen marktconforme waarde tot recuperatie van de verschuldigde bedragen jegens de VZW VVW Nieuwpoort, voornoemd.
Indien de verkoop, na aftrek van de verschuldigde bedragen, de gemaakte dossierkosten(o.a. aangetekende zendingen), het verwijderen van het vaartuig uit de jachthaven of van de botenparking en de kosten van de openbare verkoop een batig saldo zal vertonen zal het saldo op voormeld rekening van de booteigenaar worden gestort.
Indien de verkoop na aftrek van de in voormelde paragraaf verschuldigde bedragen negatief zou zijn is de booteigenaar dit negatief saldo verschuldigd aan VZW VVW Nieuwpoort, voormeld, die gerechtigd zal zijn via alle middelen van recht voormelde bedragen te innen.

7.5 Het niet betalen der rekeningen houdt geen vermoeden van ontslag als lid vanVVW-Nieuwpoort in zich. Het lidmaatschap kan in geen geval ingetrokken worden zolang de boot zich, hetzij vrijwillig, hetzij door de uitoefening van het retentierecht door VVW-Nieuwpoort, hetzij in de haven, hetzij op de terreinen van VVW-Nieuwpoort, bevindt.

7.6 Vanaf 30.09.2001, zullen bij de verhogingen van de bijdragen, de eventueel verschuldigde BTW, inbegrepen zijn.

 

8. ONTSLAG

Het lidmaatschap van VVW-Nieuwpoort kan worden beëindigd door :
8.1 Ontslag door het lid, schriftelijk gegeven en aanvaard door het management . Deze aanvaarding kan slechts gegeven worden als het lid aan alle financiële verplichtingen t.o.v. VVW-Nieuwpoort heeft voldaan en zijn boot uit de haven en/of van de terreinen heeft verwijderd.

8.2 Indien een toetredend lid van de vereniging, rechtstreeks of onrechtstreeks schade toebrengt aan de vereniging, haar personeel of andere leden van VVW-Nieuwpoort vzw, kan dit lid door het bestuur ofwel onmiddellijk ontslagen worden, ofwel een ligplaats ontzegd worden voor het daaropvolgende jaar.

8.3
- Inbreuk op één van de voorgaande artikelen
- Diefstal of vandalisme
- Algemeen ongeoorloofd gedrag
- Wanbetaling

9. BEVOEGDHEID

De leden erkennen dat in geval van betwisting i.v.m. het lidmaatschap van VVW-Nieuwpoort, de daaruit vloeiende rechten en verplichtingen, de toepassing van het inwendig reglement, de rekeningen en betalingen, alleen het belgisch nationaal en Vlaams Gemeenschapsrecht van toepassing is en enkel het Vredegerecht van Nieuwpoort en/of de Rechtbanken van Veurne bevoegd zullen zijn om van eventuele geschillen kennis te nemen.

 

10. WEDSTRIJDZEILERS

 

Wedstrijdzeilers met een vaste ligplaats en die met de vlag en onder de naam van VVW-Nieuwpoort vzw een officiële wedstrijd varen, kunnen het volgende bekomen, mits het op voorhand aankondigen en afgeven van de wedstrijdresultaten ten laatste 14 dagen na de meegezeilde wedstrijd met een maximum van één keer per maand: Gratis in en uithalen van de wedstrijdboot, afspuiten en maximum één week op het terrein, stoel inbegrepen, dit alles vóór de betreffende wedstrijd. Bij misbruik wordt dit voordeel geschrapt.